Siirry suoraan sisältöön

Kotimaiset kansainväliset osaajat ratkaisuna osaajapulaan

Medioissa on uutisoitu jo pidempään, että kansainvälisiä osaajia tarvitaan Suomeen töihin. Tilastot kertovat, että Suomen työikäisten ja -kykyisten suhteellinen määrä vähenee ja uusia työntekijöitä on saatava lisää. Osaajia etsitään ja löydetään ulkomailta, mutta jo Suomessa asuvat kansainväliset osaajat tulisi myös huomioida potentiaalisina työnhakijoina.

Moni Suomeen muuttanut on opiskellut usean vuoden ajan suomen kieltä, ja valtaosa on tehnyt myös ammatillisen tutkinnon suomeksi. Monella on kuitenkin haasteita löytää työtä ja erityisesti oman alan työpaikan saaminen koetaan haasteelliseksi vaikka ammatillista osaamista olisikin jo kertynyt. Osaajat tulisikin saada entistä paremmin koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Selkokieli avuksi kielitaidon haasteisiin

Entergr8-hankkeen aikana saamamme kokemuksen mukaan usein on kyse siitä, että työnantajat kokevat hakijan työssä tarvittavan kielitaidon olevan liian vähäinen. Joskus taas on niin, että kielitaito riittää työtehtäviin, mutta perehdyttämisen ymmärtämiseen sen ei koeta riittävän. Heikko suomen kielen taito nähdään hakijan puutteena, mutta tämä on kuitenkin vain väliaikainen haaste, sillä sopivalla tuella kielitaito voi kehittyä nopeastikin. Monella työpaikalla tulisi pysähtyä miettimään, millaista kielitaitoa tehtävissä tarvitaan ja millä tavalla kommunikaatio- ja ymmärtämishaasteita voitaisiin helpottaa. Työtehtäviä voisi mahdollisuuksien mukaan eriyttää, sillä jos työntekijä on ammattitaitoinen ja kokenut, hän voisi silti työskennellä osana tiimiä.

Työnantajat ovat etsineet ratkaisua englanninkielisestä perehdytyksestä, mutta se ei yksin auta, sillä meillä on iso ryhmä maahan muuttaneita, jotka eivät puhu lainkaan englantia. Suuri osa heistä puhuu suomea, mutta heidän kielitaitonsa ei ole vielä kehittynyt riittävästi työelämässä. He tarvitsevat selkokielistä perehdyttämistä ja ohjausta. Työnantajien olisi kiinnitettävä enemmän huomiota suomenkielisen kommunikaation kehittämiseen ja selkokieliseen perehdyttämiseen ja luoda mahdollisuuksia, jossa työntekijät voisivat kehittää suomen kielen taitoaan työn tekemisen ohessa.

Selkokieli tarkoittaa helpommin ymmärrettävää suomen kieltä. Selkokieltä puhuttaessa ja kirjoitettaessa jätetään pois puhekielen ilmaisut ja työpaikan oma slangi. Selkokieli sopii ihmisille, joille yleiskieli on liian vaikeaa. Se on siksi hyvä ratkaisu työpaikalle, jossa kaikilla työntekijöillä ei vielä ole vahvaa suomen kielen taitoa, mutta ovat kuitenkin motivoituneita oppimaan lisää. Entergr8-hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia kielituen ja ohjauksen merkityksestä maahan muuttaneen työntekijän työsuhteen aloitusvaiheessa. Kun työntekijä oppii työnsä hyvin, hänen mahdollisuutensa selviytyä työssä ovat paremmat. Tämä on myös työnantajan etu, kun työntekijälle voidaan tarjota monipuolisempia ja vastuullisempia työtehtäviä.

Millä tavalla selkokieltä voisi käyttää työpaikalla?

Selkokieltä on hyvä suosia erityisesti työohjeissa, kylteissä ja työturvallisuuteen liittyvissä materiaaleissa. Selkokielistettyjä kirjallisia ohjeita voi havainnollistaa piirroskuvilla ja nauhoitetulla materiaalilla. Selkokielen käyttö voi parhaimmillaan lyhentää uuden työntekijän tarvitsemaa perehdytysaikaa, sillä viesti tulee yleensä ymmärretyksi heti ensimmäisellä kerralla. Samalla erilaiset väärinymmärrykset ja tulkinnat vähenevät. Tästä meillä on hyviä kokemuksia, Entergr8-hankkeen aikana olemme esimerkiksi tukeneet työntekijöitä työpaikan ohjeiden ymmärtämisessä. Eräällä työpaikalla on käytössä henkilökunnalle suunnattu viikkokirje, jonka sisältöä olemme käyneet selkokielellä läpi. Tämä on tukenut samalla työntekijän sanaston oppimista ja hänen osallisuuttaan työyhteisössä.

Työpaikalla käytettävät perehdytysmateriaalit ja työohjeet on mahdollista laatia kielenopetuksellisesta näkökulmasta. Tämä tukee työntekijän oppimista ja itsenäisempää selviytymistä työtehtävissään. Suomen kielen osaaminen voi olla tärkeää myös sellaisilla työpaikoilla, joissa työkielenä on englanti. Suomen kielen osaaminen vahvistaa maahan muuttaneen osallisuuden tunnetta sekä työpaikalla että myös arkielämässä.

Suomen kielen tukea voidaan tarjota monella eri tavalla. Entergr8-hankkeen kautta on mahdollista saada tukea perehdyttämiseen tai työyhteisökoulutusta työnantajille. Esimerkiksi suomi toisena kielenä -kouluttajan antama henkilökohtainen kielituki on johtanut pidempiin työsuhteisiin. Samalla ammatillinen itsetunto ja into oppimiseen ovat saaneet vahvistusta, ja tätä kautta on herännyt halu oppia yhä paremmin suomea ja tehdä työtä sitoutuneemmin.

Teksti: Tarja Liljeroos, TAKK ja Anne-Mari Kaapu, Spring House Oy

Kirjoittajat työskentelevät osana International House Tamperetta Entergr8-hankkeessa, joka tarjoaa työantajille tukea kansainvälisiin rekrytointeihin ja maahan muuttaneille tukea työnhakuun. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. työyhteisöille suunnatut työpajat kansainvälisen osaajan vastaanottamiseen sekä selkokielen käyttämiseen. Työnhakijoille on tarjolla työnhakuun ja ammatillisen osaamisen päivittämiseen liittyvää valmennusta ja tukea.

Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina ovat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) ja Spring House Oy. Entergr8-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston ESR-hanke, joka kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – ohjelmaan. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-Keskus.

Entergr8-hanke päättyy 30.9.2022. Hankkeen loppuseminaari pidetään 8.9.2022 – Tervetuloa mukaan kuulemaan muun muassa miten työnantajia ja työnhakijoita on kohtaannutettu onnistuneesti! Lue lisää seminaarista: Entergr8-hankkeen loppuseminaari – International House Tampere

Entergr8-hankkeen osallistujien logot